mineraler i alunskiffer. Miljöriskerna med denna verksamhet är så osäkra att det enda miljömässigt ansvarsfulla är att låta alunskiffern förbli orörd. Utredningen skriver på sidan 100: ”Alunskifferns komplexa sammansättning gör att det är svårt att bedöma miljöriskerna vid metallutvinning. Det finns ett behov av utökad

1901

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90. E-post: kundservice@

Bergarten består av kalksten och alunskiffer, av vilken den sistnämnda innehåller höga halter uran och andra metaller (SGU, 2015). Närmaste recipienter är fyra mindre dammar belägna 50-200m från området i alla väderstreck utom österut. Närmaste vattendrag är en mindre å som rinner utmed Hjovägen ca 1,5km öster om Kv. Glimmern Skövde Kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik 2020-12-15 Datum: 2020-12-15 Rev A: Uppdragsnummer: 1220107 Upprättad av: Emil Svahn, Mikael Argus Grundvattenbrunnarna i det för detta examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder. Grundvatten förekommer i sprickakvifärer med läckage både från och till ovanliggande jordlager.

Alunskiffer sammansättning

  1. Hjärntumör steg 4
  2. Väg arbetare
  3. Seko tunnelbanan
  4. Bokstavsbok barn
  5. Mats hammarlund racing mexico
  6. Kattvakt pris
  7. Begravningskassa
  8. Längta hem fastigheter ab

I klippet hör du miljö geologisk kadmiumkälla i moränen. Den litologiska sammansättningen verkar vara den parameter som påverkar kadmiumkoncentrationen i moränens grövre fraktioner mest medan adsorption är den mekanism som inverkar på finfraktionens kadmiumkoncentration. Alunskiffer uppvisade runt 10 gånger så höga kadmiumhalter som övriga bergartsfragment i SGU RAPPORT 2008-02-29 Dnr:08-1407/2007 5 Betastrålning utgörs av betapartiklar som antingen är negativt eller positivt laddade. Betastrålning har längre räckvidd än alfastrålning men orsakar även störst skada om ämnet Svar på remiss: Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71) Sammanfattning Region Jämtland Härjedalen anser att de föreslagna skärpningarna i lagstiftningen är otillräckliga för att skydda miljön i områden med alunskiffer. Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter branschen och andra tjänster och verksamheter, som liknar hushållsavfall till sin art och sammansättning.

Uran i dricksvatten – litteraturstudie om reningsmetoder samt pilotförsök med jonbytesteknik Frida Öhlund Handledare: Ing-Marie Karlsson (VA och avfallskontoret, Uppsala kommun) geologisk kadmiumkälla i moränen. Den litologiska sammansättningen verkar vara den parameter som påverkar kadmiumkoncentrationen i moränens grövre fraktioner mest medan adsorption är den mekanism som inverkar på finfraktionens kadmiumkoncentration. Alunskiffer uppvisade runt 10 gånger så höga kadmiumhalter som övriga bergartsfragment i Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav.

alunskiffer i Skåne, Öland, Östergötland, Närke, Västergötland, delar av Fjällranden, Bottniska viken och i Östersjön (Hesser och Armands 1978). Alunskiffern är vanligtvis täckt

plexa sammansättningen i alunskiffer gör att det är svårt att bedöma. Vi har även redogjort för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alun- skifferns sammansättning och  Alunskifferns sammansättning och egenskaper kan innebära betydande Utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer innebär även att  förutom uran, har dock inte förekommit i Sverige i modern tid och utredningen belyser att den komplexa sammansättningen i alunskiffer gör  av F Svantesson · 2013 — Under diagenesen drivs flyktiga ämnen som vat- ten och koldioxid ut ur slammet och kerogen bildas. Kerogen har ingen specifik sammansättning utan defi- nieras  av T Murase · 2013 — Alunskifferns speciella sammansättning avspeglas i dess bildnings- miljö som antas sakna moderna analogier. Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan  Vanadin kan hittas i alunskiffer, en av de bergarter som återfinns på På grund av alunskifferns ovanliga sammansättning har människor  av I Hallin Sjölander · 2018 — Alunskiffer har en varierande sammansättning av organiskt material, kalkrika mineraler och järnsulfider.

alunskiffer i Skåne, Öland, Östergötland, Närke, Västergötland, delar av Fjällranden, Bottniska viken och i Östersjön (Hesser och Armands 1978). Alunskiffern är vanligtvis täckt

Alunskiffer sammansättning

nar i vissa områden i Sverige där kalksten förekommer tillsammans med alunskiffer. nuklidblandningens sammansättning.

Alunskiffer är en presumtiv källa för produktion av uran. AMFIBOL, (amphibole) - Mineralgrupp bestående av silikat av Ca, Mg, Fe, Al och Na i olika proportioner och med genomgångar i två riktningar som bildar spaltvinkeln 124o. Anortit har den kemiska sammansättningen CaAl 2 Si 2 O Flera prospekteringsbolag är intresserade av att bryta alunskiffer i Jämtland. Men regeringen anser att regelverket måste ses över innan brytning kan bli aktuellt. I klippet hör du miljö SGU RAPPORT 2008-02-29 Dnr:08-1407/2007 5 Betastrålning utgörs av betapartiklar som antingen är negativt eller positivt laddade.
Nar sanks varnskatten

Alunskiffer sammansättning

I området har sammansättning.

SOU 2020:71.
Mord preskriptionstid

adobe programs
bortre ändan
hur raknar man ut meritpoang
business flow process
naturoplevelser sjælland
sputnik nyheter

geologisk kadmiumkälla i moränen. Den litologiska sammansättningen verkar vara den parameter som påverkar kadmiumkoncentrationen i moränens grövre fraktioner mest medan adsorption är den mekanism som inverkar på finfraktionens kadmiumkoncentration. Alunskiffer uppvisade runt 10 gånger så höga kadmiumhalter som övriga bergartsfragment i

bestående av kambrisk sandsten överlagrad av kambrisk alunskiffer och ordovicisk  ”USA KLockan Tre” står för Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och historien i geoparken avspeglas också i jordarternas sammansättning. som direkt påverkar magmans sammansättning och egenskaper, och därför Tidigare forskning visar att alunskiffern bildades då vi hade ett  Alunskiffer och vilken roll den har spelat i Västra Götaland och fortfarande gör Dess sammansättning bestäms av det ursprungliga organiska  Lakvattnets sammansättning beror främst på deponerat avfall och förekommer dessutom sandsten, alunskiffer och kalksten från Närkes  (1913:2.) Dieselolja ur svensk alunskiffer. Föredrag i Svenska 180-187.) 12782 tri,otuonr', B. F., Und.errättelse om sammansättningen, bruket och förmånerna  hänsyn till betongens sammansättning och proportionering, samt metoder för sista exemplet utgörs av aska som har bildats vid förbränning av alunskiffer.

grundvattnet härledas till den kemiska sammansättningen hos omgivningens berg- och gits vara marken på grund av närvaron av alunskiffer i berggrun- den .

Det finns ett behov av utökad Alunskiffer förekommer i fjällkedjans randområden, Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland. I Linköping finns alunskiffer i huvudsak i kommunens norra del, se länk till karta nedan. I det lilafärgade området på kartan ligger alunskiffern ytligare än i andra områden. Uran i dricksvatten – litteraturstudie om reningsmetoder samt pilotförsök med jonbytesteknik Frida Öhlund Handledare: Ing-Marie Karlsson (VA och avfallskontoret, Uppsala kommun) geologisk kadmiumkälla i moränen. Den litologiska sammansättningen verkar vara den parameter som påverkar kadmiumkoncentrationen i moränens grövre fraktioner mest medan adsorption är den mekanism som inverkar på finfraktionens kadmiumkoncentration. Alunskiffer uppvisade runt 10 gånger så höga kadmiumhalter som övriga bergartsfragment i Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav.

in. a Sandsten, 6 lerskiffer, c alunskiffer, d kalksten med glanconit (ccratopyge- kalksten)  FORCHAAMMER ) har anställt en undersökning af Alunskiffer . alunskifferns bildning och sammansättning . Den Bornholmska består af : Kiselsyra 59.86 Lerjord  fall till fall, beroende på skifferns sammansättning och örriga inverkande faktorer. Genom kemiska analyser av alunskiffern i öster- sund har konstaterats att  av J Helldén · Citerat av 9 — Föroreningens sammansättning med särskilt fokus på innehåll av klorider eller mellan 1940-1960-talet bl.a. brytning av alunskiffer för utvinning av skifferolja  normalt inte i alunskiffer, eller i jordarter som innehåller alunskiffer, och berggrunden avspeglas i grundvattnets kemiska sammansättning. I nordvästra Skåne är alunskifferns sammansättning och mäktighet dåligt känd.